مدتی ست دلم خوابیده

قصد بیدار شدن هم ندارد

دغدغه هایم در روزمرگیها افتاب خورده و کم رنگ شده اند

ولی چشمهایم سبزه ها را بیش از همیشه میبیند

به گمانم زندگی ای گوسفند وارانه در پیش گرفته ام