مدتهاست که اینجا ننوشته ام

یکی دوبار مطلبی گذاشتم و روز بعد برداشتم 

نمیدانم از چه چیز فرار میکنم 

 این روزها مغزم پر از کلمات و جملات ننوشته است

ولی هنوز هم نمیتوانم بنویسم