بابا اهل سرویس گرفتن برای مدرسه نبود

خانه ما عوض شده بود و مدرسه ام هنوز در محله قبلی بود

رفت و برگشت مدرسه سخت و طولانی بود

الان که فکر میکنم

از بابا متشکرم که برایم سرویس نگرفت

خاطرات راه دبستان، دویدن ها، بلند بلند خندیدن ها،خیال پردازیها

 

 

حالا که هر روز پسرم را به مدرسه میبرم و می آورم به فکر خاطرات راه مدرسه اش هستم

و هر روز فکر میکنم پس خاطراتش چه میشود؟