دلم میخواهد

دلم خواهر میخواهد

نه هر خواهری

از آنها که ته چشمانش شیطنتی شیرین نشسته است

از آنها که لبخندش دنیا را به تو میدهد

از آنها که شانه اش برای آغوش گرفتن تو جا دارد

دلم خواهر میخواهد

نه هر خواهری

دلم صدیقه میخواهد

 

پ ن: امروز خونه دوستم بودم

یکی از خواهراشو خیلی دوست دارم که اسمش صدیقه است