دوست عزیزم

آرامم کردی

گفتی، کی گفته ما هیچ وقت نباید اشتباه کنیم؟!