من که طاقچه بالا میگذاشتم

من که همیشه کارهای مهمی تری داشتم

من که میدانم این کارم خودکشی است

ولی میپذیرم

شاید اولین پیشنهاد را

امیدوارم اولیش بدترینش نباشه!