بستگی دارد ما چه باشیم

برای یک مور قطره باران زیاد است

برای یک شمع یک نفس، طوفان است

باید بزرگ شوم

آنقدر که غرق نشوم

آنقدر که طوفان زده نشوم

خدایا کمکم کن