میدوم

راه میروم

تند

کند

لی لی

میرقصم

میچرخم

همه برای آنکه تو نگاهم کنی