مادر خوابیده است

واین چندمین روز بیماری اوست

من دوباره دختر با با شده ام و آمده ام بساطم را در این خانه پهن کرده ام

پسر و همسر کیلومتر ها آنطرف تر

مادر ها همیشه خوبند

حتی وقتی مریض باشند همه چیزشان خیر است

مادر مریض است و این تنها نکته ناراحت کننده است و الا به بقیه بد نمیگذرد

به پدر و پسری که قرار است چند روز را مردانه خوش بگذرانند

به بابا که که دم به دم برایش چای و میوه میبرم

به شاگردها که فردا استادشان نمیآید

حتی به خودم که دوباره دختر بابا شده ام

اما مادر مریض است و این تنها نکته ناراحت کننده است

خیلی ناراحت کننده

برایش دعا کنید