سر و کله زدن با یه پسر نوجوان برای دیوانه شدن کافی است

تمام دیروز را گفته سرده و چسبیده به بخاری

امروز صبح میگه چقدر هوا خوبه، من کاپشن نمیپوشم میروم مدرسه!!

خداییش شما باشید داغ نمیکنید؟!