اگه چیزی نمیگم به خاطر این نیست که حرفی ندارم

دلم پر از حرفای نگفته است

از حیرت دهنم بسته شده

حیرت از روزگار

بگذریم

اگه یکم دیگه ادامه بدم دربارش حرف میزنم

امروز بعد از سالها دوستم مهدیه را دیدم

چند ساعتی با هم بودیم

چقدر یاد قدیما رنگ و بوی خوبی داره

رنگ صفا!

رنگ خلوص!

رنگ دبیرستان هدی!