زن همسایه فریاد میکشد

جیغ و دادش کوچه را پر کرده است

صدا از چند خانه آنطرف تر است

بعضی ها که از کوچه میگذرند زیر لب به زن چیزی میگویند:

بی حیاست

چه خبرشه

حالا مگه چی شده این جوری جیغ میزنه

آدمها زن را محکوم کردند و رفتند

ولی هیچ کس به این فکر نکرد چه بر سر این زن آمده

چرا باید یک زن فریاد بزند

چه بلایی به سرش آمده

چقدر در تنگنا قرار گرفته که از تنها سلاحش استفاده کرده است

فریاد

زنی که قدرت مالی ندارد

زنی که زورش به حقوق قانونی مرد از چند همسری و همسر موقت نمیرسد

زنی که نفقه قانونی اش تنها ماهی 120 هزار تومان است

زنی که خانه پدرش کسی منتظرش نیست

زنی که با هزار امید به اینجا آمده است

حالا کاخ امیدش خراب شده

یخ رویاهایش آب شده

تنها سرمایه اش فریاد است

تنها مرهمش اشک

بگذارید بر این مرده، براین زندگی از دست رفته شیون کند

بگذارید شیونش همه کوچه را پر کند

ملامتش نکنید

برایش دل بسوزانید