هر روز و هر ساعت مینویسم

در بلاگی در ذهنم در قلبم

اما فرصتی نیست تا در اینجا ثبتش کنم

انقدر در حال دویدنم که فرصتی برای نشستن و کتابت ندارم

اما میخوانم

در لحظاتی که نای دویدن ندارم

و نفس نفس زنان ایستاده ام تا نفسی تازه کنم

شما نفس من هستید

بر جانم بدمید