مهمانی است

یک طبقه مردانه و یک طبقه زنانه

همه بچه ها متاهلن و ظاهرا جز یکی دو نفر همه بچه دارند

حرف های زنانه گل میکند

دوستی قدیمی جدیدا به این جمع پیوسته است

دوستی که سالهاست از همسرش جدا شده ولی جمع نمیداند

آنوقت چقدر سخت میشود وقتی دوستان بی اطلاع از خطرات زنان بیوه و بی شوهر برای شوهرانشان حرف میزنند و تو همه زورت را میزنی که حرف عوض شود

دوستت نشسته است و تو نمیدانی در این بحث که اتفاقا طرفداران زیادی دارد چطور او را از معرکه دور کنی

دلم برایش سوخت

دختر زیبایی که حالا پسری هم سن پسر من دارد

و از همسر داشتن تنها اخلاق بد و دیوانگی دید

دختری که خواهر دو قلویش با همسرو چند بچه چند خانه آنطرفتر او زندگی میکند

و زندگی خوبی دارد

خواهری که اتفاقا چندان زیبا نیست و مزیتی بر او ندارد

نمیدانم چطور با این مسائل کنار می آید ولی میدانم که هر چند لبخند بر لب دارد و از نداشتن آقا بالاسر اظهار رضایت میکند

حتما حرفهایی از جنس حرفهای امشب او را آزار میدهد

خدایا دلش را به تو میسپارم

آرامش کن