وقتی یک روز را از صبح تا شب بدوی

دقیقا از  پنج و چهل و پنج دقیقه صبح تا دوازده و نیم شب

فردایش که امروز من باشد هنوز بی رمقی

دلت خواب میخواهد باید پسر را ببری مدرسه

دلت خواب میخواهد باید این خانه آشفته را قبل از رفتن سامان دهی

دلت خواب میخواهد باید مطالب جلسه عصر را ترجمه کنی

دلت خواب میخواهد باید برای جلسه فردا که خیلی مهم است مطالبت را آماده کنی

و هزاران باید دیگر

ولی دلت خواب میخواهد!!