امشب افطار خونه یه دوست مهمون بودم

چقدر زحمت کشیده بودن

واقعا همه چیز خوشمزه بود

ولی انچه بیشتر شادم میکرد، دیدن دوستم و خواهراش بود

چقدر خونه ای که چند تا دختر داره شاده!!

امشب از ته قلبم برای دوستم یه آرزوی خوب کردم

شاید هیچ وقت انقدر از ته قلب براش دعا نکرده بودم

خدایا به حق این شبها

دعایم را مستجاب کن

یادم هست که گفتی دعا کنم تا اجابت کنی

یادم هست که نزدیکی

یادت باشه جز تو هیچ کس را ندارم برای خواستن و دعا

پس قرار ما تا رمضان سال بعد همین موقع