خدایا نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن

ما چون خردسالان تازه راه افتاده ایم 

مواظب ما باش هر لحظه احتمال زمین خوردن ما هست
ما به تو محتاجیم که دستمان را بگیری، بلندمان کنی
خاک لباسمان را بتکانی، زخم هایمان را مرهم گذاری  و در آخر بوسه ای!
خدایا چقدر بوسیدنت ارام بخش است!