حال این روزهایم را خیلی دوست دارم

دلم بند جایی هست و بند جایی نیست

تارهایی نازک مرا به این جا وصل کرده اند

و صافی های خدا هر روز ریزتر میشود

و من روان شده ام

از صافی ها میگذرم

امروز صافتر از روز قبل

و زلالتر

زیر پایت هر قدر گل الود باشد وقتی پرواز بلدی چه باک!!