همه چیز را پاک کرده ام 

و حال کسی را دارم که انگار دستش به همه عالم میرسد ولی دست هیچ کس به او نمیرسد

 

فعلا که سرخوشم 

برنامه دو هفته ست 

امیدوارم دوام بیاورم