چیزی وجود دارد به نام سرعت گیرهای خدا

که وقتی داری با سرعت و بی کله میروی سر راهت سبز میشوند