گاهی طوفان می آید 

مثل دیروز

سحرگاهی که با طوفان بیدار میشوی

قلبت بیقرار است 

اشکهایت بی دلیل میبارند

و صاحبدلی تو را به سایبانی امن هدایت میکند

دیروز طوفان شد

اسمان بارید 

انقدر که ابرهایش تمام شدند و پرتو های خورشید نمایان شد

دلم را اسمانی کرده ام 

و این روزها برای اطلاع از وضعش باید به هواشناسی بیشتر توجه کنم

راستی امروز هوا افتابی است!