تقصیر کیست که ما انقدر بدحالیم؟! 

تقصیر چیست که ماانقدر بدحالیم؟!