عاشقانه دعا کنیم

نه عاقلانه

خدا خود راهی عاقلانه برای عشق ما خواهد گشود

خدایا ازت ممنونم

برای همه چیز