خیلی ها را میبینی

هر روز و هر روز

از بین این همه آدم تنها چند نفر به دلت مینشیند

و از بین این چند نفر تنها یک نفر حرف تو را میفهمد

ولی حیف که وقتی پیدایش میکنی حرفهایت گم میشوند

.

.

.

اصلا برای چه دنبال یک نفر میگشتم!؟