خدا چیز عجیبی است

همه اش از امروز و دیروزم سراغ میگیرد

حتی اجازه نمیدهد برای فردایم نماز بخوانم!

اما برای جبران گذشته هایم خیلی صبر دارد

برعکس ما آدم ها

گذشته ها را خراب می کنیم و  امروز روی خرابه ها می ایستیم

و بیقراریم برای فردا چیزی بسازیم

راهی ویران برای کاخ رویایی که شاید فرصت پا گذاشتن به درگاهش راهم نداشته باشیم!!