ایستاده ایم

ظهر است

ولی ما از خواب ناز شبانه برخاسته ایم

فریاد بلند است

میشنویم اما

بعضی هنوز دلمان خواب میخواهد

بعضی باور نداریم

بعضی میگوییم چرا حالا

بعضی میگوییم چرا ما

غربال میشویم

و تنها بعضی پاسخ میدهند

انگار فراموش کرده ایم هر جمعه برای آمدنش دعا کرده ایم

از حرف تا عمل

به خود بنگریم

واقعا اگر در کوفه بودیم امام را تنها نمیگذاردیم

بعید میدانم