به نام خدا

ما درس نمیگیریم

این رسم ماست

اگر غیر از این بود ما تا حالا خدا شده بودیم

میگویی زیاد است خوب

پیغمبر میشدیم

ما حرف های خوب را زود فراموش میکنیم و حرفهای بد را مثل کوله باری بر قلب و روح هر روز و هر ساعت با خود حمل میکنیم

ما درس نمیگیریم

این رسم ماست

اگر غیر از این بود ما حالا نباید هیچ فرهادی داشته باشیم

و یا هیچ مجنونی

ما دیوانه اشتباهیم

ما در پرتگاه منجلابیم

ما از شستن بیزاریم و لی عاشق گل آلود شدن هستیم

ما درس نمیگیریم این رسم ماست

اگر غیر از این بود...