امروز متهم شدم

به دوست نداشتنت

نه، به اینکه دوست ندارم ببینمت

نه، به اینکه چندان مشتاق دیدارت نیستم

خواستند مشتاقم کنند

سوختم

عاشق باشی و نرسی

به هزار و یک دلیل

که همان یک دلیل  هم کافی است

عاشق باشی و نرسی

و برای نرسیدن متهم شوی که اصلا عاشق دیدار نبوده ای

داغش عمیق است

انقدر که هرچه میگویم باز هم نمیشود که نمیشود

از تو گله کنم

از خودم

از هزار و یک دلیل

یا همان یک دلیل

 اهل گله نیستم

اما سخت دلتنگم