دلم میخواهد بنویسم

دلِ دلم هم میخواهد بنویسم

اماهمیشه حرفی برای گفتن نیست

نه اینکه حرفی نباشد

گفتنی نیست

نه اینکه گوش شنوایی نیست

چرا هست

زبانم توان بیان ندارد

چطور بنویسم

از عشقی نا گفتنی یا از نگفتن عشقی

آه ! که گاهی حل معادله ها از خود معادله پیچیده تر است