اذان میگوید

با ریتمی که هرچند ماهرانه نیست ولی دلنشین است

اذانش به وجدم می آورد

برای برخاستن

برای بر پا داشتن

جمله آخرش دلم را زیر و رو میکند

عجلوا بالصلاه قبل الموت

عجلوا بالتوبه قبل الموت

 

تا حال ندیدمش ولی دوستش دارم

صدای پیر وخش دارش را دوست دارم

 

قبول باشد موذن پیر