این روزها منتظرم

 

منتظر دریافت یک خبر

خبری از یک آزمون

انتظار تلخ است

حالا میفهمم که منتظر حضرت نبوده ام

اگر بودم تا حالا ...

من که دو ماه انتظار برایم اینقدر جانکاه است چطور با این سرخوشی ادعا کنم منتظرت بوده ام

دروغ نمیگویم

گرچه گاهی دلم خیلی برایتان تنگ شده است

پس به خاطر دل تنگی هایم بیا