میشناختمش ولی مدتها بود ندیده بودمش

صبح بود احساس کردم چقدر دلم برایش تنگ شده

یا نه، احساس کردم چقدر دوستش دارم

عکسش را که دیدم دلم را با خودش برد

.

.

.

.

عصر خبردار شدم که همان صبح فوت کرده بود!