سال 92 آغاز شد

سالی جدید پر از نامه های نخوانده از سوی خدا

به قدر 13 روزش را خوانده ام

 

فردا نامه ای جدید خواهم گشود

 

خوش خبر باشی پیک صبا