چندی است که نقل مکان کرده ام

خانه ای جدید که نو نیست، بزرگ نیست، امروزی نیست

ولی خیلی دوستش دارم

خانه جدید مرا خانه نشین کرده است

خانه ام به رنگ خورشید است

رنگ گل

رنگ دریا

 به رنگ خدا