مهمانم

و میدانم که مهمانی چقدر دوست داشتنی است

مهمان ها عزیزند

و میزبان در نهایت لطف

.

.

به رسمت مهمان دارم

برایم عزیزند

و من در نهایت لطف

تا شاید میزبانی تو دو چندان شود و لطفت افزون

 

روز دوم رمضان است و من سه روز است افطار ها مهمان های عزیزی دارم

خدا یا شکر