تو کجایی سهراب؟!

آب را گل کردند

چشمها را بستند

و چه با دل کردند...

 

گفته بودی: قایقی خواهم ساخت،

دور خواهم شد از این خاک غریب...

قایقت جا دارد؟!

من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم...!

 

 

پا نوشت: این را یکی از دوستای عزیزم فرستاده