تازگی ها به بالای سرم علاقه مند شده ام

اما این سر به هوایی عواقبی چون گردن درد دارد

ولی می ارزد

وقتی به پولک های آسمان خیره میشوم

انگار آرزوهایی در گذشته را به یاد میآورم

روز های بچگی

روزهای عشق

روزهایی که یکی از آرزوهایم خواندن نجوم بود

چقدر همه چیز زود از یادم رفت

تقصیر من نبود

آسمان ابری بود و

کوچه های پیچ در پیچ زندگی آنقدر تنگ و دالان بودند که آدمی هوس سربلند کردن نداشته باشد

ستاره ها، سیاره ها، کهکشان ها!

نکند اهل آنجایم؟!

مثل مسافر کوچولوی کارتون های بچگی!