امشب میهمانم

این خبر را همین لحظه دریافت کردم

مهمان کسی که از وقتی در این شهر ساکن شده ام مادر خطابش میکنم

خوشحالم

بیش از هر زمان

از اینکه دعوتم کردی

 

 

مهمان تو ام کسی که «پاک» لقب داری، معصومه

امشب میهمان حرم تو هستم مادر