جدیدا خیلی دقت میکنم

بهتر بگم بی رو دربایستی فضول شدم

وقتی یه زن و مرد را با هم میبینم

میرم تو بحر اینکه اینا چجورین؟

چه جوری با هم آشنا شدن؟

چطوری عاشق هم شدن؟

چطوری ازدواج کردن

به نظر من ازدواج عجیبترین واقعه ی عادی جهان است!

یک عمر با خانواده ات زندگی کرده ای

حالا که بزرگ شدی

کسی را که قبلا نمیشناختی پیدا میکنی و تصمیم میگیری از این به بعد با او باشی

همه زندگیت میشود

و حتی از پدر و مادرت به تو نزدیکتر

اگر وقوعش انقدر شایع نبود

حتما یکی از دیوانه وارترین تجربیات بشر لقب میگرفت

به این جا که میرسم با خودم میگویم دیوانه بودن هم خیلی بد نیست

هرچند گاهی برای جنون باید تاوان داد

تاوان لیلی برای مجنون یا تاوان مجنون برای لیلی

کدام عاشق تر بود

من که نفهمیدم!