ننوشتن همه چیز بهتر است یا نوشتن هیچ چیز؟

فکرم بی حوصله شده است

دلم برایش میسوزد