وقتی میخوابم وقتی فکر میکنم،اخم میکنم

حالا نمیدانم وقتی خوابم دارم فکر میکنم یا وقتی دارم فکر میکنم خوابممتفکر