اینجا ست

همان که صدایش را از دور شنیده بود

همان که بویش را باد به مشامش رسانده بود

همان که هزاران بار در رویا به ملاقاتش رفته بود

اینجاست

به همین نزدیکی

به همین ملموسی

اینجاست

نزدیک تر از یک نفس

 

خدا را شکر از این وصال