شاگرد کلاس است

دختر خوبی است

ولی بی توجه است

و من از این بی تفاوتی در کلاس خوشم نمی آید

دوست دارمش

حتی وقتی از دستم ناراحت میشود

حتی وقتی از دستش ناراحت میشوم

دوست داشتم که بداند دوستش دارم