هر چیزی وقتی داری

هر چیزی جایی دارد

این جمله را از کودکی بارها و بارها شنیده ام

این جمله را از کودکی به فرزندم بارها و بارها گفته ام

ولی گاهی دلم کارهای بی جا میخواهد

کارهای بی وقت

طغیان علیه هر نظمی

طغیان نتیجه فشار است

و امروز خوب میدانم چرا انقدر دلم میخواهد علیه این نظم بر آشوبم

فلک را سقف بشکافم و طرحی نو دراندازم