تا حالا فکر میکردم اعتماد به نفسم خوبه

ولی تازگی ها فهمیدم تو بعضی جاها اصلا اعتماد به نفس ندارم

مثلا نمیتونم صاف صاف تو قیافه طرف مقابل نگاه کنم و دروغ بگم

نمیتونم لبخند های الکی بزنم

نمیتونم تعارف های الکی بکنم

 

نمیتونم به مهمونیهای الکی خوش بروم

 

امروز دو روزه که حالم خوب نیست

دو روزه که از خودم راضی نیستم

البته جسمم هم سر حال نیست

نمیدونم این روحمه که جسممو داغون کرده یا برعکس

هر چی هست

من

نرگس

حالم خوب نیست