همه چیز تغییر کرد

دست من نبود

اما یک چیز بر عهده من است

ذهنم

ذهنیتم

آن را باید عوض کنم

و این کار در روز ها، سخت تر از سخت است

شاید نتوانم به راحتی عوضش کنم

ولی شاید بتوانم همه چیز را پاک کنم

راستی مغز پاکن خوب سراغ دارید؟