شیرین

تو شیرینی

احلی من العسل

اگر میشناختمت

اما من و شناخت تو!!

بعد وصالت، تو را خواهم شناخت

اما هنوز وصالت را باور ندارم

از تو میترسم

گاهی دلیل ترس نشناختن است

اما گاهی ترس از ...

خدایا کمکم کن بشناسم

اگر ترسم از جهل است

و خدایا کمکم کن بخشیده شوم

اگر ترسم از ...

خدایا کمک کن در آغوشش بگیرم

و رقص کنان نزد تو آیم

خدایا قبل از مرگ مرا بمیران

/ 3 نظر / 2 بازدید
آرمین

واقعا می شود که قبل از مرگ مرد؟

آرمین

جوابتون غافلگیرم کرد ممنونم

قطره ای برای دریا

فاطمه[گل][گل][گل][گل][گل] سلام لینکت کردم لینک کن(قگره ای برای دریا)