ارواح زمینگیر

روح که زمینگیر میشود 

جسم، فرتوت و قد خمیده، بی هدف دور  قبر میچرخد

تنها نسیمی کافیست تا پایش بلغزد و در گودال قبر بیفتد

تا اینجایش چندان مهم نیست

به این فکر میکنم که بعد از مرگ این روح پابسته ازاد میشود یا قرار است بیاید و کنار قبر زانوی غم بغل کند؟

خدایا چی قرار بود بشود و چی شد؟

/ 0 نظر / 22 بازدید