ما مشوق های بی عمل

همه چیز متغیر است چون نگاه ادمها فرق میکند

کسی را میبینم که هر روز از کارهای زنان موفق تعریف میکند ولی تاب ندارد زنش یکی از انها باشد 

دیگری را میبینم که دایما در حال لایک و کامنت گذاری زیر پست های ادبی و احساسی است اما همان احساسات همسرش را  ننه من غریبم بازی میداند 

ما برای ازادی دست میزنیم اما تحملش را نداریم 

ما برای روشنفکری ارزش  قایلیم اما خودمان یک دیکتاتور بالفطره ایم 

ما فقط خوب کف میزنیم اما موقع عمل که میرسد دستهایمان درجیب، سوت زنان میگذریم انگار نه انگار این شعارها و کف و سوت از ان ما بوده است

/ 1 نظر / 23 بازدید
لیلا

گویی یک نوع شکاف عمیق میان نظر و عمل ما وجود دارد.