انکار

انکار شدن درد کمی نیست

و وقتی جانکاه میشود که بدانی دیگری دانسته انکارت میکند

ووقتی بی طاقت میشوی که برای انجام انچه انکار شده خیلی چیزها را از دست داده ای

انکار شدن سخت است

انکار کارهایی که کرده ای، زحماتی که متحمل شده ای

انکار شده ام

انکار میشوم

کارهایم

فکرهایم

احساساتم

و حتی خودم

انسانیتم

دلیل این همه حرمان چیست؟

دلیل این همه به حساب نیامدن

دلیل این همه نادیده گرفته شدن

لبهایم که میخندند همان لبه های زخمی خونین اند که دهان باز کرده

مردم چه میدانند سرخی انار با رنگ خون چه تفاوت دارد؟

 

/ 0 نظر / 26 بازدید